شورای برگزاری کنگره پانزدهم

دکتر مجید وفایی

ریاست کنگره

دکتر مژده مهدی زاده

دبیر علمی کنگره

دکتر فرزاد پورصفر

اداری-مالی و مدیر نمایشگاه

دکتر وحید آخشته

دبیر اجرایی کنگره

دکتر امیرعباس جعفری

قائم مقام دبیر اجرایی

دکتر ساندرا مهرعلیزاده

میهمانان خارجی

دکتر لادن حافظی

اجرایی دانشجویی

دکتر معصومه افسا

سخنرانان

دکتر سامان نیر

کمیته پوستر

دکتر ساناز شریفی

امور فرهنگی و تشریفات

دکتر میترا کرباسی

کمیته انتشارات

دکتر نیلوفر قدیمی

ثبت نام و روابط عمومی

دکتر شاهین معینی

سایت

دکتر امیر رضا مهدی زاده

کمیته پوستر

خانم معصومه دزفولی

دبیرخانه