انجمن علمي رايولوژي دهان وفك و صورت ايران ، تشكلي است صنفي ، غير سياسي و مستقل كه به منظور اعتلا، و پويايي اين رشته تخصصي در كشور تشكيل گرديده است. تا با ياري ايزد متعال و استفاده از تجارب و رهنمودهاي اعضاء و همكاران محترم، بالندگي و به روز شدن علمي در سطح جهاني را پيگيري نمايد. راديولوژي دهان وفک و صورت يکي از جديدترين تخصصهاي دندان پزشکي است. که در سالهاي اخير نيز به سرعت در حال پيشرفت مي باشد.
از سال ١٣۴۴ که سیستم “واحدی”جهت آموزش در دانشگاه تهران و دانشکده دندانپزشکی برقرار گردید دوره دندانپزشکی از ۵ سال به ۶ سال افزایش یافت .در دوره ۵ ساله درسی بعنوان رادیولوژی جزء دروس دندانپزشکی نبوده و تنها در اتاقی فقط ٢ دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال قرار داشت.
هر زمان در بخشی نیاز به رادیوگرافی وجود داشت بیماران را به محل اتاق رادیولوژی جهت تهیه رادیوگرافی ارجاع می دادند و ریاست آن با آقای دکتر منصور خوش بین بود.
در سیستم واحدی درس رادیولوژی یکی از دروس اصلی دوره دندانپزشکی تعیین گردید.در همان سال نقش رادیولوژی تصحیح و در گروهی بنام گروه بیماری های دهان، تشخیص و رادیوگرافی ادغام گردید.در سال ١٣۶۰ بخش رادیولوژی از گروه بیماریهای دهان و تشخیص جدا و خود به عنوان گروه مستقل رادیولوژی دهان که یکی از گروه های ده گانه دانشکده دندانپزشکی بود ارتقا یافت.
در سال ١٣۶٢ برای اولین بار گروه رادیولوژی اقدام به پذیرش دستیار تخصصی رادیولوژی نمود و در سال ١٣۶٨ دکتر احمد رضا طلایی پور به عنوان اولین متخصص این رشته موفق به گذراندن بورد تخصصی گردید. تا سال ١٣۶٨ اعضاء هیئت علمی گروه رادیولوژی دهان عبارت بودند از دکتر غلامحسین رهبری- دکتر قربان محمدیان – دکتر حسنعلی خامنئیان و دکتر احمدرضا طلایی پور.
در سال ١٣٧۵ به پیشنهاد دکتر طلایی پور مقدمات تشکیل انجمن رادیولوژی پی ریزی شد و هیات موسس آن تشکیل و پس از تصویب در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجمن رادیولوژی دهان،فک و صورت رسما موجودیت خود را اعلام نمود. در سال ١٣٧٨ اساسنامه تشکيل انجمن راديولوژي دهان و فک و صورت را جمعي از همکاران امضاء نمودند. تقاضاي تاسيس انجمن راديولوژي طي نامه ١٢۵٣/ ۵/ آ (١۶/ ١/ ٧٩ ) در چهل و چهارمين جلسه کميسيون انجمنهاي علمي گروه پزشکي مورخ ٢٣/ ١٢/ ٧٨ مطرح و کليات آن به تصويب نهايي رسيد. در بهمن سال ١٣٨۰ ، آگهي انتخابات انجمن در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار درج گرديد.

اولین دوره انتخابات انجمن

و در تاريخ ٢٩/ ١/ ٨١ اولين انتخابات انجمن راديولوژي دهان و فک و صورت انجام شد و اعضاء هیئت مدیره اولین انتخابات به شرح ذیل بود:

 • دکتر غلامحسین رهبری – رئیس هیئت مدیره
 • دکتر احمد رضا طلایی پور- نایب رئیس
 • دکتر محمد امین توکلی- خزانه دار
 • دکتر مهرداد پنج نوش- عضو هیئت مدیره
 • دکتر مسعود ورشوساز-عضو هیئت مدیره

 

 

 

سال 1381

 

 

 

سال 1384

 

دومین دوره انتخابات انجمن

دومین دوره هیئت مدیره در سال ١٣٨۴ برگزار گردید و اعضای آن به شرح زیر انتخاب شدند:

 • دکتر احمد رضا طلایی پور-  رئیس هیئت مدیره
 • دکتر مهرداد پنج نوش- نایب رئیس
 • دکتر شهریارشهاب- خزانه دار
 • دکتر محمد امین توکلی- عضو هیئت مدیره
 • دکتر علی کاووسی- عضو هیئت مدیره

سومین دوره انتخابات انجمن

در سال ١٣٨٧ اولین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران در سالن تلاش تهران به ریاست دکتر احمد رضا طلایی پور برگزار گردیدو سومین دوره انتخابات انجمن نیز در سال ١٣٨٧ برگزار و اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

 • دکتر مهرداد پنج نوش- رئیس هیئت مدیره
 • دکتر احمد رضا طلایی پور- نایب رئیس
 • دکتر شهریارشهاب- خزانه دار
 • دکتر مسعود ورشوساز-عضو هیئت مدیره
 • دکتر محمد امین توکلی- عضو هیئت مدیره
 • دکتر سیما نیک نشان- بازرس

 

 

 

 

سال 1387

 

 

 

 

 

 

سال 1391

 

چهارمین دوره انتخابات انجمن

در سال ١٣٩١ چهارمین دوره انتخابات انجمن رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران همزمان با کنگره ۵٢ انجمن دندانپزشکی ایران در برج میلاد برگزارگردید و اعضا منتخب به شرح زیر می باشد:

 • دکتر شهریار شهاب- رئیس هیئت مدیره
 • دکتر علی کاووسی- نایب رئیس
 • دکتر مهرداد پنج نوش- دبیر
 • دکتر احمد رضا طلایی پور- خزانه دار
 • دکتر محمد امین توکلی- عضو هیئت مدیره
 • دکتر حوریه باشی زاده –عضو علی البدل
 • دکتر هانیه نظرینیا- عضو علی البدل
 • دکتر سیما نیک نشان- بازرس
 • دکتر یاسمن خیراندیش-بازرس علی البدل

پنجمین دوره انتخابات انجمن

در سال ١٣٩۵ پنجمین دوره انتخابات انجمن رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران در مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ( اجلاس سران ) برگزارگردید و اعضا منتخب به شرح زیر می باشد:

١. دکتر مهرداد پنج نوش – رئیس هیئت مدیره
٢. دکتر شهریار شهاب – نایب رئیس
٣. دکتر محمد امین توکلی – دبیر
۴. دکتر احمد رضا طلایی پور- خزانه دار
۵. دکتر حوریه باشی زاده – عضو هیئت مدیره
۶. دکترعلیرضا میرشکار–عضو علی البدل
٧. دکتر محمود افصحی عضو علی البدل
٨. دکتر سیما نیک نشان- بازرس
9. دکتر یاسمن خیراندیش-بازرس علی البدل

 

 

 

 

سال 1395

 

 

 

 

 

سال 1399

 

ششمین دوره انتخابات انجمن

در سال 1399 ششمین دوره انتخابات انجمن رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران برای اولین بار به صورت الکترونیک . با حضور بیش از نود درصد از اعضای پیوسته انجمن برگزار گردید و اعضا منتخب به شرح زیر می باشد:

١. دکتر مجید وفایی – رئیس هیئت مدیره
٢. دکتر سامان نیر – نایب رئیس
٣. دکتر امیر عباس جعفری – دبیر
۴. دکتر فرزاد پورصفر- خزانه دار
۵. دکتر امین حاجی علی افضلی – عضو هیئت مدیره
۶. دکترسجاد یوسفی–عضو علی البدل
٧. دکتر مهرداد پنجنوش- عضو علی البدل
٨. دکتر وحید آخشته-بازرس
9. دکتر لادن حاظی-بازرس علی البدل

در سال ١٣٨٧ اولین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران در سالن تلاش تهران به ریاست دکتر احمد رضا طلایی پور برگزار گردید

سال 1387

سال 1388

 

در سال ١٣٨٨ دومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران در سالن تلاش تهران به ریاست دکتر محمد امین توکلی برگزار گردید.

در سال ١٣٨٩ سومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران در سالن تلاش تهران به ریاست دکتر شهریار شهاب برگزار گردید.

سال 1389

 

سال 1390

 

در سال ١٣٩۰ چهارمین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اصفهان به ریاست خانم دکتر مهناز شیخی برگزار گردید.

در سال ١٣٩١ پنجمین کنگره رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران به ریاست سرکار خانم دکتر حوریه باشی زاده در تاریخ ١١ الی ١٣ بهمن ماه در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد.

سال 1391

 

سال 1392

 

در سال ١٣٩٢ ششمین کنگره رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران به ریاست جناب آقای دکتر علی کاووسی در تاریخ ٣۰ بهمن الی ٢ اسفندماه در هتل المپیک تهران برگزار شد.

در سال ١٣٩٣ نیز هفتمین کنگره رادیولوژی دهان،فک و صورت ایران به ریاست جناب آقای دکتر مهرداد پنج نوش در تاریخ ١۴ الی ١٧ بهمن ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد.

سال 1393

 

سال 1398

 

در سالهای بعد نیز برگزاری کنگره های علمی سالیانه ادامه یافت و در سال 1398 دوازدهمین کنگره ی سالیانه انجمن رادیولوژی فک و صورت برگزار شد.