دکتر مجید وفایی

رياست هيئت مديره انجمن

دکتر سامان نیر

نایب رییس هیئت مدیره انجمن

دکتر امیرعباس جعفری

دبير هيئت مديره انجمن

دکتر امین حاجی علی افضلی

عضو هیئت مدیره

دکتر فرزاد پورصفر

خزانه دار

دکتر وحید آخشته

بازرس