ارسال خلاصه مقاله

  راهنمای ارسال خلاصه مقاله

  مقالات تحقیقاتی باید شامل موارد زیر باشد:

  1-عنوان مقاله(حداكثر يک سطر)

  2 -مقدمه و هدف(حداكثر دو سطر)    

  3 -روش و مواد(حداكثر چهار سطر)

  4-نتايج و بحث و نتيجه گيری(حداكثر پنج سطر)

  خلاصه مقالات جهت تصحيح مجددا به سخنرانان عودت داده نمی شود

  مقالات بايد حد اكثر 250 كلمه و شامل عنوان و هدف و روش جمع آوری اطلاعات باشد

  هيچ گونه جدول و تصويری با خلاصه مقالات ارسال نگردد

   نتايج كار تحقيقاتی بايستی حتما در متن خلاصه مقاله آورده شود

  مقالات حتما به هر دو صورت فايلهاي wordو pdf ارسال گردد

  Title مقاله و نام نويسنده با فونت 14 و ساير مطالب با فونت 12 تايپ شود و از فونت B mitra  برای متن فارسی و از فونت Times New Roman جهت متن انگليسی استفاده شود.نام سخنران حتما bold شود

  در صورتيكه خلاصه مقالات بعد از موعد مقرر و خارج از فرمت قيد شده ارسال گرددامکان چاپ در کتاب خلاصه مقالات را نخواهد داشت.

  آدرس انجمن

  آدرس دبیر خانه انجمن: گیشا (کوی نصر) پیروزی غربی پلاک 90 طبقه همکف کد پستی 14477 انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران

   تلفکس: 88247869

  ایمیل:  iaomfr@gmail.com

  عضویت درانجمن

  دریافت فرم عضویت انجمن متخصصین رادیولوژی دهان فک و صورت ایران 

  لطفاً پس از تکمیل ، فرم را به آدرس iaomfr@gmail.com ارسال فرمایید.

  Untitled 1

  انجمن علمی رادیولوژی دهان ،فک و صورت ایران © 1397 | کلیه حقوق محفوظ است