آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) مؤسسه‌ انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ايران

چاپ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) مؤسسه‌ انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ايران

بدین وسیله از کلیه‌ی اعضای پیوسته‌ی انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی (نوبت اول) که در روز پنج شنبه مورخ 1399/06/27از ساعت پانزده دقیقه بامداد تا 23:45 به صورت الکترونیک به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشکیل می‌شود دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه: 

انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن به صورت الکترونیک در سامانه‌ کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی به آدرس http://iman.behdasht.gov.ir

هیأت مدیره‌ی انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ایران

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------